Vállalkozói szerződés

 

 

 

 

 
 

 

 

alfa autósiskola logo   „ALFA” Autósiskola

  Zalaegerszeg, Csány tér 2-4

  Tel: +3630/2566-797

  e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldal: http://alfaautosiskola.huVállalkozási szerződés

Amely létrejött az „ALFA” Autósiskola (8900 Zalaegerszeg, Csány tér 2-4.) továbbiakban vállalkozó, valamint
név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
lakcím: ………………………………….……………………………………………………………………………………………
telefonszám: …………………………..………… e-mail: …………………………………………………………………
továbbiakban hallgató között az alábbi feltételekkel:

1./ A vállalkozó vállalja, hogy a 24/2005. (IV.21) GKM rendeletben és a vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámban a hallgatót elméleti és vezetési (gyakorlati) oktatásban részesíti.

2./ A hallgató hozzájárul igen   nem ( a megfelelő aláhúzandó) a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokban szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.

3./ A jelen szerződés alapján a hallgató vállalja a járművezető képzésre megindított elméleti tanfolyamon történő megjelenést, hiányzás esetén a mulasztott órákat pótfoglalkozással kell pótolnia, amelyért külön térítési díjat köteles fizetni, óránként 2.000 Ft-ot. Amennyiben nem pótolta a mulasztást a 24/2005 GKM rendelet alapján elméleti vizsgára nem bocsájtható. Az elméleti és gyakorlati oktatás során elsajátított anyagból a számára előírt időben a vizsgán való megjelenést vállalja.

4./ A hallgató nyilatkozik, hogy ezen szerződés mellékletét képező teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, 24/2005. (IV.21) GKM rendeletben. Rendeletben meghatározott tartalmú tájékoztatót átvette, megismerte és elfogadja. Tudomásul veszi,hogy az Eü. alkalmassági igazolást- véleményt az elméleti vizsga előtt 10 nappal leadja az iskolának. Aláírásával azt is igazolja, hogy tájékoztatva lett arról, hogy a vizsgaigazolást csak az alapfokú iskolai bizonyítvány (8 általános) bemutatása után kapja kézhez.

Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom


…………………………………..

aláírás


5./ A tanfolyam száma:                                               …………….…………………………..
Kategória megnevezése:                                             „ …..” kategória

Képzés helyszínei:                                                         Zalaegerszeg város és 40-50 km-es távolság

Forgalmi oktatás váltási helye:                                   Zalaegerszeg, Csány tér 2-4.

Járműkezelési („rutin”) gyakorló pálya:                    Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99.

6./ Az elméleti képzés: kezdési időpontja:                ……………………….……………..

helye:                           Zalaegerszeg, Csány tér 2-4

várható befejezése:   …………….…………………………..

oktatási napok:           …………….…………………………..
7./ A tanfolyam elméleti és gyakorlati időszükségletét valamint a költségeket elfogadom, tudomásul veszem.

8./ Az elméleti tanfolyam ára ………………..……………. Ft és …………………….. Ft/óra gyakorlati díjösszegben határozzák meg.

A hallgató a tanfolyami díj előlegét a tanfolyam megkezdésekor tartozik a vállalkozó által meghatározott módon és időben megfizetni, vagy él a részletfizetési lehetőséggel, amelyről a vállalkozóval külön állapodnak meg.

9./ A vállalkozó a tanfolyam díjának kialakítása alapját képező feltételek általános érvényű változása következményeként jogosult a díj összegét módosítani. Amennyiben a hallgató ezt a díjmódosítást nem fogadná el, úgy a szerződést a vállalkozó jogosult megszüntetni, és hallgatóval elszámolni.

10./ A vállalkozó kiköti, hogy amennyiben a hallgató a tanfolyam elméleti anyagának elsajátítása és a sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati oktatást és vezetési gyakorlatot nem a vállalkozónál végzi a továbbiakban úgy általános kártérítésként szerződésszegés címén a hallgató 20.000,- Ft-ot köteles megfizetni, továbbá visszamenőleg a 100 %-os térítési díjakat (elméleti és gyakorlati) amennyiben kedvezményes képzésben részesült.

11./ Amennyiben a szerződő felek a szerződésben és annak vállalkozási feltételeiben megfogalmazott kötelezettségeket nem teljesítik, azt bármely okból megszegik, a vétlen fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésére és követelheti kárának megtérítését.

12./ Az „AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás gyakorlati oktatáson és az azt követő gyakorlati vizsgákon esetlegesen következett a tanuló által másnak és magának okozott személyi sérülésekért illetve a keletkezett anyagi kárért nagykorú tanuló esetén személyesen Ő (kiskorú tanuló esetén az Ő törvényes képviselője) teljes körű felelősséget vállal.

13./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14./ A szerződő felek jelen szerződést és az oktatási vállalkozási feltételekben leírtakat megértették, 1 példányt átvettek a jelen szerződésből és azt akaratukkal mindenben megegyezőnek fogadták el és jóváhagyólag aláírták.

15./ A szerződéskötés helyszíne: ……………………………………………….

16./ A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:

……………. db iskolai bizonyítvány

…………….db orvosi igazolás

…………….db fénymásolat a mentességről
 

Zalaegerszeg, 20………………….……..
 

         …………………………….                           …………………………….                     …………………………….
           Inhof Ferenc, sk                                          Hallgató                              Törvényes képviselő
               iskolavezető

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com